مسابقه اینترنت اشیا

پنجمين دوره كنفرانس بين المللى كنترل، ابزار دقيق و اتوماسيون با همكارى مركز نوآورى و كارآفرينى دانشگاه شيراز برگزار مى كند:

مسابقه كارآفرينى در موج چهارم صنعت